Mapa strony
00 48 525 698 456
Szukaj dostępnych apartamentów

SwinoujscieApartamenty.com.pl


ul. Uzdrowiskowa 19

72-600 Świnoujście, zachodniopomorskie


Tel.: +48 691-875-676

E-mail: info@apartamentyswinoujscie.com


NIP: 8551424326

Apartamenty Świnoujście

REGULAMIN WYNAJMU APARTAMENTÓW

§1 Rezerwacja

1. Rezerwację można dokonywać drogą e-mail lub telefonicznie.

2. Apartamenty wynajmowane są na doby, wyłączając z tego okres wakacyjny lub na inny dowolnie wybrany termin przez Klienta, w miarę istniejących możliwości.

3. Potwierdzeniem rezerwacji będzie dokonanie wpłaty zadatku w wysokości 30% kosztu całkowitego pobytu na konto firmy AS.com podane w potwierdzeniu przyjęcia wstępnej rezerwacji. Dopuszczalna jest także inna forma jaką strony uzgodnią ze sobą telefonicznie.

4. Zadatek należy wpłacić w terminie podanym w otrzymanym potwierdzeniu rezerwacji wstępnej z AS.com.

5. Formularz potwierdzenia rezerwacji jaki otrzyma klient od AS.com po otrzymaniu zadatku na swoje konto, będzie jednocześnie potwierdzeniem zawarcia umowy z Wynajmującym.

6. Dokonanie wpłaty zadatku jest równoznaczne ze znajomością regulaminu wynajmu mieszkań obowiązującego w AS.com oraz jego akceptacją.

7. Osoby dokonujące rezerwację na co najmniej dwa dni przed planowanym przyjazdem dokonują pełnej płatności przy odbiorze kluczy.

8. Wszelkie zmiany terminu dokonanych rezerwacji są możliwe w miarę istniejących warunków. W przypadku gdy zmiana w dokonanej rezerwacji nie jest możliwa, pozostaje ona w mocy.

§2 Przyjazd i wyjazd Klienta

1. Przyjazd Klienta do apartamentu może nastąpić od godziny 15.00 w pierwszym dniu jego pobytu, natomiast wyjazd w ostatni dzień pobytu do godz. 10.00.

2. W miarę istniejących warunków i po wcześniejszym ustaleniu z pracownikiem firmy AS.com istnieje możliwość wcześniejszego przyjazdu.

3. Przyjazd późniejszy niż w godzinach otwarcia biura może nastąpić po wcześniejszym poinformowaniu i ustaleniu godziny z pracownikiem firmy AS.com.

4. Klient odbiera klucze w zarezerwowanym mieszkaniu, po wcześniejszym dopełnieniu wszelkich formalności.

5. Przekazanie Klientowi apartamentu następuje zawsze na miejscu wynajmu, w obecności przedstawiciela firmy AS.com, po wcześniejszym sprawdzeniu stanu zastanego ze spisem inwentarza.

6. Odbiór kluczy przez Wynajmującego do apartamentu od Klienta ma zawsze miejsce w lokalu w ostatni dzień jego pobytu.

7. Za zgubienie kluczy do apartamentu Klient ponosi opłatę w wysokości 300 złotych.

§3 Pobyt Klienta

1. Wynajmujący ma obowiązek zapewnić warunki pełnego i nieskrępowanego pobytu Klienta w apartamencie.

2. Życzenia przedłużenia pobytu uwzględnione będą w miarę posiadanych możliwości.

3. W apartamentach obowiązuje cisza nocna w godzinach od 22.00 do 6.00 rano.

4. W przypadku, gdy Klient w sposób znaczący narusza spokój i/lub dobra sąsiadów oraz nie przestrzega powszechnie stosowanych norm współżycia między ludźmi, Wynajmujący zastrzega sobie prawo do wypowiedzenia Klientowi pobytu w apartamencie i nie jest wówczas zobowiązany do zwrotu pieniędzy za niewykorzystany okres pobytu.

5. Klient zobowiązany jest do dbania o zachowanie zasad dobrego sąsiedztwa i utrzymywania wynajętego apartamentu w należytym stanie. Klient zobowiązany jest do natychmiastowego poinformowania AS.com o szkodach wyrządzonych przez siebie podczas pobytu. Równowartość tych szkód i ich usunięcia pokrywa Klient.

6. Liczba osób mogących zamieszkać w apartamencie jest ograniczona do podanej w ofercie.

7. We wszystkich apartamentach zabrania się palenia tytoniu za wyjątkiem miejsc do tego przeznaczonych - balkon.

8. Klient zobowiązany jest do należytego zabezpieczenia apartamentu, przez co jest rozumiane dokładne zamykanie drzwi wejściowych i okien przy każdorazowym jego opuszczeniu oraz staranne przechowywanie kluczy bez dostępu do nich osób trzecich.

§4 Anulacja rezerwacji

1. Klient ma prawo do odwołania rezerwacji, o czym niezwłocznie powiadomi drogę e-mail lub telefonicznie Wynajmującego.

2. Anulacja rezerwacji przez klienta bez ponoszenia jej kosztów istnieje jedynie w przypadku gdy Klient wskaże nowego Klienta na jego miejsce w tym samym terminie Wynajmującemu lub wtedy gdy Wynajmujący będzie miał możliwość  wynajęcia tego samego apartamentu innemu Klientowi lub też jeżeli anulacja nastąpi na co najmniej 30 dni przed planowanym terminem pierwszego dnia pobytu.

3. W przypadku anulacji rezerwacji na co najmniej 28 dni przed planowanym pobytem zwracane jest 50% zadatku, na co najmniej 21 dni - 20%, natomiast poniżej 21 dni wpłacony zadatek nie jest zwracany.

4. We wszystkich przypadkach z kwoty zadatku potrącamy poniesione koszty dodatkowe.

5. Jeżeli rezerwacja nie zostanie odwołana, Klient jest zobowiązany do wpłaty całości zobowiązania za zarezerwowany termin w apartamencie.

6. W przypadku wcześniejszego wyjazdu niż był planowany nie zwracamy wniesionych opłat za niewykorzystany termin pobytu.

7. Nie ma możliwości by w miejsce gości, którzy wyjadą wcześniej niż planowany pobyt skorzystały osoby trzecie.

§5 Ceny

1. Cena podana przy każdym apartamencie jest ceną za jego wynajem na dobę w poszczególnych okresach roku, bez względu na liczbę przebywających w nim osób, nie większą oczywiście niż jest to przewidziane dla danego mieszkania.

2. Przy pobytach dłuższych niż 7 dni istnieje możliwość negocjacji ceny.

3. Punkt 2 §5 nie dotyczy okresu letniego (czerwiec, lipiec, sierpień).

4. Podane ceny są cenami brutto.

5. W cenę wynajmu wliczone są już opłaty za media (energia, woda, gaz, ogrzewanie).

6. Cena za wynajem apartamentu nie obejmuje opłaty klimatycznej, która jest płatna w dzień przyjazdu.

7. Opłata za końcowe sprzątanie apartamentu oraz pranie pościeli jest pobierana jednorazowo bez znaczenia na długość pobytu w dzień przyjazdu.

8. Dodatkowa wymiana pościeli lub ręczników dokonywana jest na życzenie Klienta za dodatkową opłatą.

§6 Ochrona danych osobowych

Dokonując rezerwacji Klient wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych wyłącznie w celu realizacji rezerwacji i dopełnienia obowiązku meldunkowego zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29.08.1997 r. o ochronie danych osobowych. Rezerwującemu przysługuje prawo wglądu do swoich danych osobowych i ich aktualizacji.

§7 Postanowienia końcowe

Prawem właściwym dla sporów pomiędzy Wynajmującym a Klientem jest prawo polskie. Ewentualne spory rozstrzygane będą polubownie, w innym przypadku przed sądem właściwym dla siedziby Wynajmującego. Właściciele apartamentów zapoznali się z powyższym regulaminem oraz zaakceptowali jego postanowienia. W zakresie nieuregulowanym w niniejszym regulaminie zastosowanie znajdują przepisy Kodeksu Cywilnego oraz właściwych ustaw.

Nie przeglądano jeszcze żadnych apartamentów